Zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych z mediacji

W czerwcu 2021 r. kończy się pierwsza edycja studiów podyplomowych „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza”, które są realizowane w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”.

Studia podyplomowe swoim zakresem obejmowały tematykę związaną z mediacją w perspektywie prawa karnego a także mediacją po wyroku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z pracy zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych. Słuchacze w trakcie wykładów zapoznani zostali z zagadnieniami praktycznymi w ramach obowiązujących regulacji prawnych, które pozwoliły im na zdobycie wiedzy i umiejętności w celu pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej opartej na mediacji.

O projekcie

Projekt: „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” w pełni realizuje założenia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z uwagi na ujęty obszar tematyczny.
Jego głównym celem jest zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem. Projekt kładzie nacisk na wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skuteczną readaptację skazanych a narzędziem, które będzie wspierało ten cel jest pilotażowy program wdrażający ideę sprawiedliwości naprawczej oraz mediację.

Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej w pierwszej kolejności zostanie wprowadzony w zakłady karnych i aresztach śledczych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Projekt pilotażowy będzie wdrażany przede wszystkim na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, przy czym zadanie polegające na przygotowaniu, przez SWWS wspólnie z KUL, organizacji i realizacji cyklu dwusemestralnych studiów podyplomowych w obszarze sprawiedliwości naprawczej i mediacji dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz służby kuratorskiej będzie realizowane w Lublinie oraz w Warszawie.
W efekcie, ewaluacja programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej w okręgu lubelskim, przeprowadzenie badań, sprawdzenie efektywności programu i przedstawienie go w raporcie końcowym pozwolą na wprowadzenie ewentualnych korekt, co do sposobu bądź treści zmian na przyszłość. Zaś wypracowane wnioski, konkluzje i rekomendacje pozwolą zwiększyć efekty wdrożenia programu już na terytorium całego kraju; a przy tym pozwolą zminimalizować ryzyko niepowodzenia w kolejnym przedsięwzięciu projektowym, stanowiącym rozszerzenie terytorialne niniejszego projektu pilotażowego.