Współczesne państwa w perspektywie komparatystycznej − instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje projekt „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz ochrona praw ofiar przestępstw poprzez analizę rozwiązań prawnych odnoszących się do instytucjonalnej architektury wybranych organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej. Oprócz poszerzenia wiedzy o obcych porządkach prawnych, możliwe będzie przedstawienie rekomendacji, które pozwolą udoskonalić polski system organów ochrony i przestrzegania prawa poprzez skorzystanie z doświadczeń państw obcych.

Obszary tematyczne projektu zostały ujęte w formie czterech zadań:

Zagadnienie 1. Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Zagadnienie 2. Organy zapewniające pluralizm rynku medialnego oraz ochronę praw użytkowników mediów elektronicznych w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Zagadnienie 3. Organy stojące na straży uczciwości procesu wyborczego w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Zagadnienie 4. Niezależne organy do spraw zwalczania korupcji oraz sądy antykorupcyjne w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym.

Wypracowane w toku realizacji zadania, konkluzje i rekomendacje, pozwolą na wskazanie możliwego kierunku zmian ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze badanych organów ochrony prawnej celem zwiększenia ich efektywności w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Termin realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.04.2024