Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje kompleksowy projekt badawczy w zakresie aksjologicznych podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa

„Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”.

Celem projektu jest naukowe, kompleksowe i innowacyjne spojrzenie na obszar przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez pryzmat opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw i praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa. Jest to pionierska inicjatywa przywrócenia moralności, etyce i aksjologii należnego jej miejsca w systemie prawa.

Planowanym efektem prac badawczych jest opracowanie serii opracowań dotyczących aksjologii systemu prawa, obejmującej poszczególne dogmatyki prawa z punktu widzenia obecnej w nich aksjologii. Poszczególne prace będą podstawą dla rozwiązań normatywno-opisowych mających kształtować i wspomagać przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Projekt obejmuje też opracowanie na fundamencie aksjologii prawa naturalnego spójnego programu edukacji aksjologiczno-prawnej. Planowane opracowania teoretycznoprawne obejmą zagadnienia ogólne, takie jak m.in. kwestie antropologii filozoficznej, podmiotowości prawnej, wykładni prawa, zaś planowane opracowania  w zakresie nauk dogmatycznych skupiać się będą m. in. na: wykazaniu jedności prawa pozytywnego i naturalnego w danej dogmatyce, przedstawieniu występujących
w danej dogmatyce praw naturalnych, praw pozytywnych, a także praw częściowo naturalnych i częściowo pozytywnych, ukazaniu wybranych instytucji o charakterze prawnonaturalnym w danej dogmatyce, a także przedstawieniu wybranych zagadnień dogmatycznych spójnych z częścią ogólną prawa naturalnego.

Odbiorcami projektu będą zarówno przedstawiciele nauki prawa, w tym społeczność akademicka, jak również praktycy: sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, adwokaci czy radcowie prawni. Ponadto wyniki realizacji projektu będą miały istotne znaczenie dla organów państwa.