Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi innowacyjny i interdyscyplinarny projekt badawczy w zakresie polskiego prawa rodzinnego

„Prywatnoprawne aspekty przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw”.

Projekt ma doniosły charakter praktyczny i polega na identyfikacji rozwiązań normatywnych prawa prywatnego, które pozostają w związku z problemem przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw. Zidentyfikowano dwa główne obszary badawcze, którym odpowiadać będą zadania realizowane w ramach projektu. Są nimi: problematyka władzy rodzicielskiej oraz problematyka zdolności do czynności prawnych osób fizycznych.

Problematyka pomocy ofiarom przestępstw i przeciwdziałania przestępczości kojarzona bywa często z obszarem prawa karnego oraz pomocy społecznej. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że osiąganie trwałych i długofalowych skutków w tym zakresie w istotny sposób wiąże się z niektórymi aspektami regulacji prawa prywatnego (rodzinnego, cywilnego). Celem planowanego projektu badawczego jest identyfikacja tych aspektów (instytucji prawnych) oraz określenie obecnych w nich czynników (konstrukcji prawnych) determinujących efekt w postaci obniżenia wskaźników przestępczości oraz wsparcia dla ofiar przestępstw, co pozwoli na sformułowanie funkcjonalnych rozwiązań prawnych.

Pozytywnym skutkiem realizacji projektu będzie identyfikacja rozwiązań normatywnych prawa prywatnego, które pozostają w związku z problemem przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw. Pozwoli to na dokonanie trafnej wykładni obowiązujących przepisów oraz sformułowanie projektów zmian obowiązującego prawa. Umożliwi również popularyzację wyników badań przekładającą się na upowszechnienie właściwych wzorców realizacji dyspozycji norm prawnych.

Odbiorcami projektu będą zarówno przedstawiciele nauki prawa (rodzinnego, cywilnego, konstytucyjnego i międzynarodowego), jak również praktycy: sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, adwokaci czy radcowie prawni. Ponadto wyniki realizacji projektu będą miały istotne znaczenie dla organów państwa (przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organów władzy ustawodawczej).