Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości objęła prezydencję w The European Prison Training Academies (EPTA)

Od początku swojego istnienia Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości pozostaje członkiem konsorcjum uczelni wyższych oraz instytucji realizujących badania oraz szkolenia w obszarze penitencjaryski, bezpieczeństwa i kryminalistyki – The European Prison Training Academies (EPTA). Konsorcjum powołane zostało w 2008 roku. Członkami EPTA reprezentują wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz państw Rady Europy. Konsorcjum realizuje – przy udziale EuroPris (agendy UE) granty europejskie w obszarze badań i szkoleń służby więziennej. Kluczowym wydarzeniem dla transferu doświadczeń oraz wyników badań jest doroczna konferencja EPTA organizowana każdorazowo w państwie instytucji pełniącej prezydencję.

W 2020 roku Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zdobyła zaufanie członków EPTA i objęła prezydencję w konsorcjum. W trakcie prezydencki szkoła wytycza kierunki rozwoju, nadzoruje pracę Komitetu Sterującego EPTA oraz pełni funkcję głównego organizatora oraz gospodarza dorocznej konferencji. W trakcie kadencji roku 2021, prócz realizowanych w ramach grantu europejskiego firecamps, prezydencja rozwinęła program naukowych seminariów.

Prezydencja EPTA pozostaje to wyjątkowy zaszczyt oraz wyraz uznania dla młodej, ale intensywnie i sukcesywnie rozwijającej się Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Funkcja prezydenta uprzednio sprawowana była przez podmioty posiadające ustabilizowaną pozycję krajową i międzynarodową. Powierzenie zadania kierowania międzynarodowym, europejskim konsorcjum realizującym granty UE, jest sytuacją wyjątkową i dobrą prognozą na przyszłość.

Europejska Sieć Akademii Szkolenia Penitencjarnego (EPTA) została założona w 2010 r. przez szefów europejskich akademii szkolenia personelu penitencjarnego w celu zapewnienia struktury wspierającej dzielenie się metodologiami i treściami szkoleniowymi w całej Europie. EPTA ma na celu rozwijanie współpracy, która zwiększa wstępne i ciągłe szkolenie personelu poprawczego oraz przyczynianie się do zwiększenia świadomości na temat pracy personelu poprawczego w więzieniach i warunkach kuratora.