Projekt Fake news realizowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

Rozwój technologii sprawia, że zjawisko fałszywych informacji (tzw. fake news) w ostatnich latach znacznie przybrało na sile i z łatwością rozprzestrzenia się na skalę globalną. Dezinformacja podważa zaufanie obywateli do instytucji, mediów tradycyjnych i cyfrowych, utrudnia także podejmowania świadomych decyzji.

 „Fake news” to nazwa projektu realizowanego przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, na podstawie umowy na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz ochrona praw ofiar przestępstw poprzez analizę rozwiązań prawnych odnoszących się do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji – godzących w chronione prawem dobra osób fizycznych i prawnych (potocznie nazywanych fake news) – pod kątem adekwatności istniejących przepisów prawa do potrzeb w tym zakresie.

Wypracowane w toku realizacji projektu konkluzje i rekomendacje, pozwoliły na wskazanie możliwego kierunku zmian ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze naruszeń prawa, w tym przestępczości ukierunkowanej na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji godzących w chronione prawem dobra osób fizycznych i prawnych.

Obszary tematyczne projektu zostały ujęte w formie pięciu zadań:

Zadanie 1. Prawo do rzetelnej informacji – aspekty aksjologiczno-konstytucyjne.

Zadanie 2. Aspekty prawnomiędzynarodowe (w tym prawo Unii Europejskiej).

Zadanie 3. Aspekty cywilnoprawne.

Zadanie 4. Aspekty karne.

Zadanie 5. Administracyjnoprawne instrumenty przeciwdziałania fake news.

Produktami niniejszego projektu jest stworzenie 13 ekspertyz, 8 propozycji legislacyjnych i 6 raportów końcowych.