Rekrutacja

Jeśli chcesz studiować na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej musisz posiadać świadectwo maturalne oraz zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo znajdują się  uchwale nr 113/21 senatu Uczelni z dnia 17 lutego 2021 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 • 06 kwietnia – 31 lipca 2021 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • do 31 lipca 2021 r. – Termin uzupełnienia wyników matur w systemie IRK przez kandydatów;
 • do 16 sierpnia 2021 r. – Sporządzenie listy rankingowej i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia;
 • do 20 sierpnia 2021 r. – Dostarczenie do Uczelni dokumentów kandydatów przyjętych na studia;

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy.

 • 20 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów.

Rejestracja kandydatów

do 31 lipca 2021 r. zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów;  

 • pobierz z systemu IRK i wydrukuj ankietę i wniosek o przyjęcie na studia. Dostarcz do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2021 r. – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa (liczy się data wpływu do Uczelni);
 •  Prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej;
 •  zapłać 85 zł opłaty rekrutacyjnej. 

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę Uczelni, jak również oświadczenie o wskazaniu adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne możesz dokonać np. w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni:

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Bank BGK   82 1130 1017 0020 1523 5420 0009
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)
tytuł wpłaty:    imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, adres email
przykład: Anna Kowalska, opłata rekrutacyjna, Pr.DZ.,

Wprowadzenie wyników matur

Do 31 lipca 2021 r. musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.

Kandydaci z maturą zagraniczną załączają skan dokumentu na profilu kandydata w IRK w celu dodania punktów rankingowych od strony administratora Uczelni.

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych  wyliczane są punkty rankingowe.

Maksymalne wartości punktów rankingowych, z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów.

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

pkt rankingowe za przedmiot= wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

(w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), gdzie:

1) wynik maturalny:

wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

2) waga poziomu:

poziom podstawowy (P) –0,5;

poziom rozszerzony (R) -1;

3)waga przedmiotu:

a) geografia lub historia lub WOS lub matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia –0,04,

b) język polski, język obcy nowożytny –0,02.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Po analizie wyników wszystkich kandydatów, najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2021 r., Uczelnia sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia.

Informacje zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

Uzupełnienie dokumentów

Do dnia 20 sierpnia 2021 r. masz czas na dostarczenie do nas swoich dokumentów, czyli:

 • kopii świadectwa dojrzałości wraz z jego oryginałem lub odpisem do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
 • wypełnionego wniosku o przyjęcie na studia i ankietę osobowej kandydata na studia,
 • jedno zdjęcie papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm,
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto Uczelni.

Oryginały dokumentów możesz dostarczyć do siedziby Uczelni w Warszawie na adres: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

W dniu 20 sierpnia 2021 r. Uczelnia ogłosi informacje o przyjęciu na studia, z uwzględnieniem rezygnacji i skreśleń kandydatów.

Warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo