Eksperci

prof. Helen Alvare

Profesor prawa na Wydziale Prawa Antonina Scalia na Uniwersytecie George’a Masona, gdzie wykłada prawo rodzinne, prawo i religię oraz prawo własności. Jest doradcą wydziałowym w Dzienniku Praw Obywatelskich i Stowarzyszenia Studentów Prawa Latynosów, członkiem Dykasterii Stolicy Apostolskiej ds. Świeckich, Rodziny i Życia (Watykan), członkiem zarządu Catholic Relief Services, członkiem Komitetu Wykonawczego Sekcji Prawa i Religii AALS oraz konsultant ABC News

prof. Stephen Baskerville

Jest profesorem i kierownikiem katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium w Warszawie. Posiada stopień doktora nauk o państwie uzyskany w London School of Economics i przez ponad 30 lat wykładał na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, ostatnio jako profesor nauk o państwie w Patrick Henry College. Jest pracownikiem naukowym Independent Institute and Howard Center for Family, Religion, and Society, a także stypendystą Komisji Fulbrighta. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują ideologie polityczne, politykę religijną, politykę rodzinną, politykę seksualną i szkolnictwo wyższe.

J. Budziszewski

(Ph.D. Yale, 1981) – profesor politologii i filozofii na University of Texas w Austin, gdzie prowadzi kilka kursów na wydziale prawa i religioznawstwa. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się klasyczne prawo naturalne, moralność, rodzina i seksualność, religia i życie publiczne, autentyczne i fałszywe wersje tolerancji i wolności oraz rozszyfrowywanie naszej wspólnej kultury. Jest autorem wielu książek, ostatnio serii komentarzy do Tomasza z Akwinu wydanych przez Cambridge University Press.

prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny – Nauki Prawne na UJ, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Specjalizuje się w historii ustroju i prawa monarchii habsburskiej oraz dziejach politycznych Galicji. Jego zainteresowania naukowe obejmują także historię sądownictwa administracyjnego i konstytucyjnego oraz prawa sądowego w Europie. Jest autorem podręczników akademickich, monografii oraz ponad 120 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Prof. Robert P. George

Profesor prawa na Uniwersytecie w Princeton, czołowy konstytucjonalista i filozof prawa, zajmujący się prawami człowieka, autor wielu światowej klasy publikacji z zakresu prawa naturalnego, wolności i praw człowieka, w obronie małżeństwa, wolności religijnej oraz klasycznych wartości. W 1999 otrzymał niezwykle prestiżowy tytuł profesorski: „Princeton’s McCormick Chair of Jurisprudence”, uzyskany wcześniej przez Prezydenta USA Woodrow Wilsona. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Harvarda, a stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest twórcą i dyrektorem prestiżowego programu Jamesa Madisona, pionierskiego projektu edukacji obywatelskiej dla młodych prawników z całego świata, realizowanego na uniwersytecie w Princeton. Wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego amerykańskiej Komisji ds. Wolności Religijnej, a także w amerykańskiej Komisji ds. Praw Obywatelskich i Rady Bioetycznej przy Prezydencie Stanów Zjednoczonych. Pełnił również funkcję amerykańskiego członka Światowej Komisji UNESCO ds. Etyki Wiedzy Naukowej i Technologii UNESCO. Otrzymał także dwadzieścia dwa doktoraty honoris causa. Jest laureatem m. in. prestiżowego Prezydenckiego Medalu Obywatelskiego USA (U.S. Presidential Citizens Medal) oraz przyznanej przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka.

prof. uczelni dr hab. nauk prawnych Waldemar Gontarski

specjalizuje się w zagadnieniach szeroko pojętych praw człowieka, prawa europejskiego, prawa karnego procesowego, prawa kontraktów, prawa prasowego i prawa autorskiego. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Adwokat, występujący przed sądami polskimi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor licznych opinii prawnych. Wieloletni ekspert w Kancelarii Sejmu.

prof. dr hab. Antoni Hanusz

Profesor nauk prawnych, sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS w Lublinie. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. W swym dorobku naukowym posiada ponad sto sześćdziesiąt prac z zakresu prawa finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa i postępowania podatkowego. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism „Państwo i Prawo” oraz „Przegląd Legislacyjny”, a także Członek Rady Naukowej czasopism „Kwartalnik Prawa Publicznego” oraz „Świat Lekarza”. W uznaniu dorobku naukowego i zasług w zakresie współpracy z japońskimi przedstawicielami nauki prawa finansowego, przyjęty do Japan Association of Public Finance Law.

dr hab. Błażej Kmieciak

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, doktor habilitowany nauk prawnych, pedagog specjalny, socjolog, bioetyk. Były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz były doradca ds. bioetycznych rzecznika Praw Pacjenta. Przewodniczący oraz członek Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Autor ponad 200 publikacji z zakresu: prawa medycznego, socjologii prawa, bioetyki oraz psychiatrii społecznej.

mgr Jan Kostrzewa

Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, ukończył studia Artificial Intelligence na kierunku Matematyka i Nauki Informacyjne na Politechnice Warszawskiej. Autor publikacji naukowych z zakresu sztucznej inteligencji, predykcji szeregów czasowych oraz cyberbezpieczeństwa. Współtwórca pierwszego polskiego satelity PW-sat.

dr hab. Przemysław Ostojski

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądownictwa administracyjnego, doktor habilitowany nauk prawnych. Prokurator Prokuratury Krajowej występujący w imieniu Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W ramach pracy dydaktycznej prowadził wykłady z zakresu: postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej, postępowania przed sądami administracyjnymi, nauki o państwie i prawie, prawa konstytucyjnego, norm przeciwdziałania dyskryminacji, a także legislacji administracyjnej oraz nauki o administracji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu procedur administracyjnych i egzekucyjnych. Współpracuje z University of Texas at Austin (USA), Institut du fédéralisme à Fribourg (Szwajcaria) oraz Johannes Kepler Universität in Linz (Austria). Autor 6 książek i około 90 artykułów o charakterze naukowym.

dr Marcin Romanowski

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, doktor nauk prawnych, absolwent podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W latach 2016 – 2019 dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w latach 2018 – 2019 pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości, w latach 2005 – 2007 oraz 2015 – 2019 doradca Ministra Sprawiedliwości. Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo rozliczeń z przeszłością państw bezprawia, prawo naturalne i niepozytywistyczne koncepcje prawa, teoria prawa globalnego, antropologia prawnicza oraz jej zastosowania w tworzeniu i stosowaniu prawa. Autor publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor monografii „O trudnych przypadkach filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej” oraz „Reprywatyzacja. Problemy teorii i praktyki”.

mec. Jolanta Rusiniak

Radca prawny, urzędnik państwowy, absolwentka WPiA UW. Posiada wieloletnie doświadczenie legislacyjne. W latach 2006 – 2010 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Pełniła funkcję Sekretarza Rady Ministrów i Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

dr Frane Staničić

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Zagrzebiu na Wydziale Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego, na którym w 2011 roku uzyskał doktorat. Wykładowca Prawa Administracyjnego, Administracyjnego Prawa Procesowego oraz Prawa i Religii. Jego zainteresowania naukowe to postępowanie administracyjne, spór administracyjny, wywłaszczenia i inne publiczno-prawne ograniczenia własności, stosunki państwo-kościół. Uczestniczy w kilku projektach naukowych. Jest członkiem Specjalnego Komitetu ds. Egzekwowania Strategii Edukacji, Nauki i Technologii Republiki Chorwacji, Komisji Ustawodawczej Chorwackiego Parlamentu, Rady Etyki Uniwersytetu w Zagrzebiu. Był również członkiem Komisji ds. Konstytucji, Regulaminu i

prof. dr hab. Jakub Stelina

Profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Był członkiem Rady Naukowej przy Generalnym Inspektorze Danych Osobowych, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie zabezpieczenia społecznego. Jest autorem, współautorem, a także redaktorem oraz współredaktorem prawie 200 publikacji naukowych, w tym kilkunastu książek. Autor podręczników do prawa pracy i prawa urzędniczego, monografii na temat układów zbiorowych pracy oraz charakteru prawnego stosunków pracy z mianowania i stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Alba Iulia w Rumunii.

dr Wojciech Sych

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2019 roku), wcześniej sędzia Sądu Najwyższego, do którego trafił po wieloletniej praktyce orzeczniczej w sądach powszechnych – począwszy od Sądu Rejonowego w Gnieźnie po Sąd Apelacyjny w Poznaniu. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rozprawa doktorska „Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym”). Wieloletni wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Członek Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne skupiają się wokół prawa karnego wykonawczego.

prof. KPSW dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska

Adwokat, nauczyciel akademicki i wykładowca. Prorektor ds. Nauki KPSW, poprzednio Kierownik Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Biegły sądowy w zakresie dziennikarstwa. Członek organów konsultacyjnych i stowarzyszeń naukowych oraz ekspert w dziedzinie prawa prasowego, a także w zakresie mediów elektronicznych i usług audiowizualnych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w zakresie odpowiedzialności dostawców usług internetowych z tytułu dostarczania treści cyfrowych i handlu elektronicznego. Autorka ekspertyz oraz publikacji naukowych z zakresu ochrony informacji, a w szczególności ochrony prywatności oraz tajemnic ustawowo chronionych.

dr hab. Marcin Wielec

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych – Kierownik Katedry Postępowania Karnego na WPiA UKSW w Warszawie. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz programu MBA – Top Public Executive w IESE Business School. Autor i współautor pozycji książkowych i szeregu artykułów naukowych oraz ekspertyz i opinii prawnych dla organów publicznych w Polsce. Członek Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie. Członek Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja“. Ogólne obszary zainteresowań badawczych to prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie dyscyplinarne oraz prawo karne wykonawcze.

Theodore Wold

Specialny Assystent do spraw Polityki Innowacji, w administracji Prezydent USA Donalda Trumpa. Wold pracował w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Kolumbii oraz w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Portoryko. Wykładał również na Universidad Francisco Marroquín w Gwatemali.

prof. IES dr hab. Dariusz Zuba

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, doktor habilitowany nauk chemicznych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wykładów i szkoleń dla wielu międzynarodowych instytucji. Członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej ds. szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz grupy doradczej ds. laboratoriów Światowej Organizacji Antydopingowej. W latach 2016 – 2019 był członkiem naukowej rady doradczej Biura Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Aktywnie uczestniczy w wielu działaniach Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych. Przez wiele lat członek komitetu stałego ds. badań i rozwoju, a w latach 2016 – 2019 członek zarządu tej organizacji. Obecnie kieruje zespołami opracowującymi podręczniki najlepszych praktyk w siedmiu obszarach nauk sądowych w ramach projektu europejskiego AFORE. Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych, wydanych w większości w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, oraz ponad 150 prezentacji podczas konferencji naukowych, w tym ponad 100 wygłoszonych referatów. Recenzent w wielu czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu. Aktywny członek licznych stowarzyszeń naukowych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, a także Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Promotor dwóch prac doktorskich, a także recenzent 10 prac doktorskich oraz przewodu habilitacyjnego.

Baza dydaktyczna i akademik

Zajęcia dla studentów na kierunku prawo odbywać się będą w budynku przy ulicy Karmelickiej 9 w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym miejscu studenci będą mogli także załatwić wszelkie sprawy formalne dotyczące toku studiów. Jest to nowoczesny, kilkupiętrowy budynek, zapewniający wysoki standard prowadzonych zajęć i obsługi administracyjnej. Nowy dom studenta SWWS, położony przy ulicy Belwederskiej 44c, to bardzo komfortowy budynek, położony w bliskim sąsiedztwie „Łazienek Królewskich”.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

2 sierpnia 2022
Dziś na Kampusie Mundurowym w Kaliszu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa, której tematem było poinformowanie o otrzymaniu przez Uczelnię kategorii naukowej A

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na jednolite, publiczne studia magisterskie na kierunku Prawo.

Studiuj na Szkole Wyższej
Wymiaru Sprawiedliwości

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail: sekretariat@swws.edu.pl

Projekt i wykonanie OMPlanners X SPECTAR22

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SWWS

pl_PL

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail: sekretariat@swws.edu.pl

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści