„FAKE NEWS”, wkrótce ukaże się monografia naukowa

Pokłosiem realizowanego w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i zakończonego w grudniu 2020 r. projektu naukowego pt.: „FAKE NEWS”, będzie monografia naukowa, której wydanie zaplanowano w III kwartale 2021 r. W publikacji zawarte zostaną między innymi wyniki analiz dotyczących struktur prawnokarnych fake newsów oraz dotychczas przyjętych w wybranych państwach Ameryki, Azji i Europy rozwiązań w zakresie środków prawnych, podejmowanych w celu walki z fake newsami i dezinformacją.

O projekcie

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz ochrona praw ofiar przestępstw poprzez analizę rozwiązań prawnych odnoszących się do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji – godzących w chronione prawem dobra osób fizycznych i prawnych (potocznie nazywanych fake news) – pod kątem adekwatności istniejących przepisów prawa do potrzeb w tym zakresie.
Wypracowane w toku realizacji projektu konkluzje i rekomendacje, pozwoliły na wskazanie możliwego kierunku zmian ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze naruszeń prawa, w tym przestępczości ukierunkowanej na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji godzących w chronione prawem dobra osób fizycznych i prawnych.